Termeni si Conditii

TERMS AND CONDITIONS

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului Contract constă în obligaţia Locatorului (în calitate de proprietar sau uzufructuar) să transmită în posesia şi folosinţa Locatarului autoturismul descris la Anexa nr.1, în schimbul obligaţiei Locatarului de a plăti chirie. 

1.2. Realizarea obiectului prezentului Contract presupune posesia şi folosinţa autoturismului exclusiv cu titlu oneros, pe durata şi în condiţiile stipulate în Contract şi/sau anexele sale. 

1.3. Transmiterea şi restituirea autoturismului va avea loc în baza actului de predare-primire, în care va fi indicat în mod obligatoriu tipul (modelul, marca), datele de înmatriculare şi starea autoturismului, data şi ora transmiterii şi returnării autoturismului, parcursul acestuia, lista documentelor care se transmit/remit, defecţiunile şi prejudiciile depistate, cît şi alte menţiuni consemnate la cererea părţilor.

1.4. Prin efectul semnării prezentului Contract Locatarul confirmă faptul că a ales liber autoturismul dintre cele deţinute de Locator, iar datele de înmatriculare ale autoturismului, precum şi alte caracteristicile ale acestuia după caz, sînt identificate în Anexa nr.1 la prezentul Contract, care face parte integrantă din acesta.

1.5. Pe toata durata Contractului Locatorul îsi păstreaza deplin dreptul de proprietate (uzufruct) asupra autoturismului închiriat, care face obiectul prezentului Contract de locaţiune. Autovehiculul este asigurat, asigurarea fiind operabilă în condiţiile legii, contractului de asigurare şi ale prezentului Contract.

1.6. Locatarul declară că va folosi autoturismul închiriat exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Trecerea frontierei de stat cu autoturismul este categoric interzisă.

1.7. În cazul în care Locatar este o societate comercială, în sensul prezentului Contract, prin „Locatar” se înţelege (în condiţiile răspunderii solidare) atît societatea comercială, cît şi persoana fizică desemnată de aceasta să conducă autoturismul, fiind înscrisă în prezentul Contract.

II. PREDAREA-PRIMIREA AUTOTURISMULUI

2.1. Predarea-primirea autoturismului închiriat se va face la termenul convenit de părţi, dar cel tîrziu în decurs de 2 (două) ore din momentul încheierii prezentului Contractului, fapt care va fi consemnat în actul de predare-primire care constituie Anexa nr.1 la prezentul Contract.

2.2. Autoturismul se pune la dispoziţia Locatarului împreună cu certificatul de înmatriculare, raportul de testare tehnică cu ecusonul, poliţa de asigurare civilă obligatorie, foaia de parcurs (după caz) şi toate celelalte dotări corespunzătoare (trusa medicală, cric, roată de rezervă etc.), ce vor fi inventariate în actul de predare-primire. Părţile constată şi declară că la momentul transmiterii autoturismul întruneşte toate condiţiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcţionare şi neavînd defecţiuni, vicii ascunse şi lipsuri. În urma verificării pe loc s-a stabilit deplina funcţionalitate a sistemului de direcţie, sistemului de frînare, ambreajului şi celorlalte sisteme tehnice şi subansambluri ale autoturismului.

2.3. Autoturismul se închiriază cu plinul făcut, în stare curată (habitaclu şi exterior) şi va fi returnat în aceleaşi condiţii.

2.4. Locul predării-primirii autoturismului este mun.Chişinău, str.________________. Locatarul va returna autoturismul la locul în care l-a primit, sau în orice altă locaţie în care Locatorul are puncte de lucru.

III. GARANŢIA. SERVICE-ul

3.1. Locatorul garantează ca autoturismul închiriat întruneşte toate condiţiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcţionare şi neavînd defecte şi lipsuri, funcţionează la capacitatea şi calitatea descrisă în Contract sau anexele acestuia.

3.2. În cazul în care se constată după încheierea prezentului Contract că autoturismul nu funcţionează la capacitatea şi calitatea garantată de Locator, Locatarul poate cere reducerea corespunzătoare a chiriei sau rezilierea prezentului Contract.

3.3. Locatorul nu răspunde de nefuncţionarea, funcţionarea necorespunzătoare, sau accidentele nedorite dacă acestea se datorează exclusiv culpei Locatarului în utilizare sau nerespectării de către acesta a instrucţiunilor de folosire a autoturismului, precum şi în cazul în care nu s-a solicitat asistenţa tehnică a staţiei de deservire tehnică recomandată de Locatar.

3.4. În cazul survenirii defecţiunilor autoturismului Locatarul va solicita nemijlocit asistenţa staţiei de deservire tehnică recomandată de Locator (_________________), la telefoanele de contact _______________. Locatorul nu va acorda asistenţa tehnică precum şi service.

3.5. Locatarul se obligă să se îngrijească de autoturism ca un bun proprietar, respectînd instrucţiunile de utilizare şi menţinîndu-l în stare bună de funcţionare pe tot parcursul derularii prezentului Contract. Cheltuielile de întreţinere şi utilizare cad în sarcina Locatarului.

3.6. Pentru garantarea folosirii autoturismului de către Locatar în bune condiţii, Locatarul va constitui în favoarea Locatorului o cauţiune în suma prevăzută de Actul de predare-primire – Anexa nr.1 la prezentul Contract. În privinţa cauţiunii se aplica regulile contractului de depozit, Locatorul acţionînd ca un depozitar pe toata durata folosirii autoturismului. Cauţiunea se va restitui Locatarului la momentul restituirii autoturismului în starea corespunzătoare prezentului Contract, sau va fi utilizată pentru compensarea prejudiciilor cauzate Locatorului prin neexecutarea corespunzătoare de către Locatar a obligaţiilor contractuale.

IV. CONDIŢII DE FOLOSIRE

4.1. Locatarul închiriază autoturismul în scopul transportului personal şi/sau a pasagerilor în limita numărului de locuri echipate. Capacitatea maximă a autovehiculului este de 5 locuri. Orice altă utilizare contrară atrage culpa Locatarului pentru eventualele daune sau accidente produse.

4.2. Locatarul are vîrsta împlinită de 21 ani, şi posedă permis de conducere de categoria “B”, necesar utilizării autoturismului închiriat.

4.3. Autoturismul va fi condus de către Locatar sau de către persoana expres indicată în Anexa nr.1 la prezentul Contract (persoană indicată de Locatar care să respecte condiţiile prevăzute la pct.4.2). În cazul în care autovehiculul a fost condus de o altă persoană decît Locatarul sau persoana indicată mai sus, răspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine Locatarului, în mod solidar cu persoana implicată în eveniment, Locatorul avînd posibilitatea de urmărire a ambilor sau oricăruia dintre cei doi, la latitudinea sa, pentru recuperarea prejudiciilor.

4.4. Sub sancţiunea plăţii de daune şi a excluderii de la acoperirea de asigurare, autoturismul nu va fi folosit şi condus de Locatar în următoarele situaţii:

a) în contradicţie cu legislaţia în vigoare şi cu orice alte reguli de circulaţie rutieră;

b) pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obţinerii de venit;

c) pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;

d) în timp ce Locatarul sau persoana autorizată să conducă autoturismul este sub influenţa alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substanţe ce pun în pericol abilităţile psihice si fizice de a reacţiona;

e) în concursuri, curse sau teste auto;

f) în calitate de taxi sau pentru instructajul auto;

g) pe drumuri neadaptate circulaţiei autovehiculelor de acest tip;

h) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare care exonerează asigurătorul de obligaţia plaţii despăgubirii de asigurare pentru daunele cauzate în procesul folosirii şi exploatării autoturismului.

4.5. Locatarul se obligă să păstreze autoturismul încuiat pe durata în care nu îl foloseşte (să nu lase autoturismul fără supraveghere cu uşile şi/sau portbagajul şi/sau geamurile deschise, să nu lase cheile în autoturism) şi să ţină asupra sa documentele acestuia, precum şi să nu îl transmită în folosinţă unei persoane neautorizate (oricare altă persoana care nu este menţionata în prezentul Contract şi anexele sale).

4.6. Locatarul va alimenta autoturismul doar cu benzina de marca A-95 (Euro Premium) şi îl va parca doar în locurile special amenajate şi destinate în acest scop.

4.6. Indiferent dacă despăgubirea de asigurare a fost sau nu acordată, Locatarul este responsabil pentru valoarea totală a reparaţiilor în caz de deteriorare a autoturismului sau daună intervenită în legatură cu exploatarea autoturismului într-unul din cazurile indicate la pct.pct.4.4.-4.5. ale prezentului Contract.

4.7. În caz de accident, Locatarul îsi asumă obligaţia ca, în cel mai scurt timp posibil, să anunţe Locatorul, să fixeze datele de contact ale martorilor oculari, să comunice organelor de poliţie despre evenimentul rutier şi să se prezinte la cel mai apropiat post de poliţie pentru a obţine un proces-verbal constatator şi materialele cercetării accidentului pînă la sfîrşitul perioadei de închiriere. În cazul în care Locatarul nu prezintă procesul-verbal constatator şi materialele cercetării accidentului, acesta îşi asumă responsabilitatea deplină pentru daunele ce rezultă din accident atît în raport cu Locatarul, cît şi cu terţii.

4.8. Locatorul nu răspunde pentru pagubele suferite de Locatar ori de persoanele care îl însoţesc, în legatură cu conducerea şi exploatarea autoturismului pe durata chiriei, pentru vătămările corporale sau deces în caz de accident, pierderea sau deteriorarea bunurilor personale lăsate nesupravegheate în interiorul autoturismului, alte prejudicii materiale sau morale, etc..

 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOCATORULUI

Drepturile şi obligaţiile Locatorului decurg din clauzele întregului Contract, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ) următoarele:

5.1. Locatorul se obligă:

5.1.1. să pună la dipoziţia Locatarului autoturismul în stare corespunzătoare, conform destinaţiei convenite în prezentul Contract. Locatorul este garant privind viciile ascunse ale autoturismului care îi împiedică întrebuinţarea. Locatorul nu răspunde, însă, pentru vicii care îi fac Locatarului incomodă folosinţa, şi pe care acesta din urmă le-a putut constata la încheierea prezentului Contract şi semnarea actului de transmitere-primire a autoturismului.

5.1.2. să transmită autoturismul Locatarului în termen de cel mult 2 (două) ore din momentul semnării prezentului Contract, cu condiţia achitării de către Locatar a chiriei şi cauţiunii datorate în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi anexelor sale;

5.1.3. să predea Locatarului autoturismul avînd rezervorul de carburant plin, cu toate actele necesare şi dotările aferente;

5.1.4. să asigure prezenţa poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru autoturismul închiriat pe toată durata Contractului;

5.1.5. să se abţina de la orice fapt care ar avea drept consecinţă tulburarea Locatarului în posesia şi folosinţa autoturismului, tulburare de fapt sau de drept. Locatorul nu răspunde, însă, de tulburarea posesiei şi folosinţei autoturismului cauzată prin faptul unui terţ care nu invocă vreun drept asupra autoturismului.

5.2. Locatorul are dreptul:

5.2.1. să ceară Locatarului executarea obligaţiilor ce rezultă din prezentul Contract;

5.2.2. să primească chiria şi alte plăţi datorate de către Locatar;

5.2.3. să ceară Locatarului repararea prejudiciilor cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare ori tardive a obligaţiilor ce rezultă din prezentul Contract;

5.2.4. să verifice condiţiile de exploatare ale autorurismului;

5.2.5. cu notificarea prealabilă a Locatarului, să transmită terţelor persoane drepturi ce rezultă din prezentul Contract, inclusiv să cedeze drepturi de creanţă pentru încasarea de debite scadente, acordul Locatarului fiind prezumat, iar prezenţa Locatarului şi îndeplinirea altor formalităţi nefiind necesară;

5.2.6. să ceară de la Locatar încetarea oricăror posesii şi/sau utilizări ale autoturismului de către terţe persoane, să ceară înlăturarea împrejurărilor care împiedică utilizarea autoturismului, de asemenea să ceară repararea prejudiciului cauzat autoturismului de către Locatar şi/sau terţe persoane.

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOCATARULUI

Drepturile şi obligaţiile Locatarului decurg din clauzele întregului Contract, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ) următoarele:

6.1. Locatarul are dreptul:

6.1.1. să primească autoturismul închiriat în posesie şi folosinţă în condiţiile şi pe durata stipulată de prezentul Contract şi anexele sale;

6.1.2. să utilizeze autoturismul închiriat pe teritoriul Republicii Moldova în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu prevederile prezentului Contract;

6.1.3. să solicite asistenţa staţiei de deservire tehnică recomandată de Locator în caz de constatare a defecţiunilor, neimputabile Locatorului, care fac inutilizabil autoturismul.

6.2. Locatarul se obligă:

6.2.1. să folosească autoturismul la destinaţie, în conformitate cu documentele de exploatare, legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului Contract;

6.2.2. să plătească contravaloarea chiriei autoturismului şi să constituie cauţiunea, odată cu preluarea acestuia, iar în caz de prelungire a duratei contractului cu acordul expres al Locatorului, odată cu restituirea autoturismului;

6.2.3. să suporte costurile de întreţinere a autoturismului şi alte costuri suplimentare, conform prevederilor prezentului Contract;

6.2.4. să exploateze în condiţii normale autoturismul, conform instrucţiunilor de folosire şi întreţinere elaborate de fabricant, specificate în manualul de utilizare, sau care rezultă din practica obişnuită de exploatare a autoturismului;

6.2.5. să respecte legislaţia în vigoare cu privire la circulaţia auto pe drumurile Republicii Moldova (regulile circulaţiei rutiere, inclusiv regimul de viteză, legislaţia contravenţională şi vamală etc.);

6.2.6. să utilizeze personal autoturismul, doar pe drumuri publice şi, în lipsa altor înţelegeri exprese cu Locatorului, doar pe teritoriul Republicii Moldova;

6.2.7. să suporte costurile pentru reparaţia autoturismului în caz de deteriorare a acestuia. Este strict interzis Locatarului să efectueze de sine stătător reparaţia autoturismului, care va fi efectuată doar la staţiile de deservire tehnică recomandate de Locator;

6.2.9. să informeze imediat Locatorul despre orice accidente, defecţiuni şi deteriorări apărute la autoturism, dar nu mai tîrziu de 2 (două) ore din momentul survenirii acestora;

6.2.10. să nu dea autoturismul în sublocaţiune, comodat, folosinţă unor terţi cu orice titlu (oneros sau gratuit), decît cu acordul scris al Locatorului;

6.2.11. să nu schimbe forma sau destinaţia autoturismului. Se interzice efectuarea oricăror modificări (estetice, funcţionale) ale autoturismului fără acordul scris al Locatorului;

6.2.12. să achite amenzile emise de autorităţi pentru contravenţii sau infracţiuni săvîrşite pe perioada închirierii de către conducătorul autoturismului ce face obiectul prezentului Contract;

6.2.13. să se abţină de la exploatarea autoturismului în condiţii meteo-climaterice sau naturale extreme (ploi sau ninsori abundente, gheţuş, polei, inundaţii, etc.), în zone afectate de alunerări de teren, cu pericol de avalanşe, etc., sub răspunderea personală deplină de orice daune cauzate autoturismului, pasagerilor şi terţelor persoane;

6.2.14. în cazul unor avarii aduse autoturismului, cu excepţia celor provocate prin forţă majoră, să răspundă în mod solidar cu asigurătorul Locatorului sau al persoanei responsabile de cauzarea daunei pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea iniţială a autoturismului sau înlocuirii acestuia cu unul similar ca marca, tip, an de fabricaţie, dotări şi valoare de piaţă. În cazul în care asigurătorul Locatorului sau al persoanei responsabile de cauzarea daunei acoperă în totalitate aceste cheltuieli, Locatarul este exonerat de răspundere civilă, existînd în sarcina sa răspunderea contravenţională sau penală, în condiţiile legii;

6.2.15. să apere autoturismul închiriat contra uzurpării sau privării ilicite de posesiune. Prin uzurpare se înţelege orice atingere provenită de la un terţ asupra posesiei bunului dat în locaţiune. Locatarul are obligatia de a-l înştiinţa pe Locator în timp util, pentru ca acesta din urmă să fie în măsură să se apere contra încercării de uzurpare. Dacă Locatarul neglijează să-l informeze pe Locator, va răspunde de prejudiciul suferit de Locator în urma neînştiinţării;

6.2.16. să nu abandoneze şi să nu lase autoturismul fără supraveghere;

6.2.17. la încetarea perioadei de închiriere, returneze autoturismul închiriat rezervorul de carburant plin, în stare curată, cu dotările şi accesoriile aferente, în starea în care l-a primit, ţinînd cont de uzura normală, către Locator, şi cu actele ce i-au fost înmînate, la locul stabilit de Locator, suportînd sancţiunile pentru întîrziere conform prevederilor prezentului Contract.

VII. DURATA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul Contract întră în vigoare din momentul semnării şi este valabil pe perioada indicată în Anexa nr.1.

7.2. Termenul  minim de  închiriere  este  de 2 (două)  zile, respectiv 48 (patruzeci şi opt) ore,  cu începere  de  la  data şi ora transmiterii autoturismului în posesia şi folosinţa Locatarului conform actului de predare-primire indicat în Anexa nr.1 la prezentul Contract.

7.3. În cazul returnării anticipate a autoturismului pînă la data expirării perioadei de chirie stabilite de prezentul Contract şi anexele sale, Locatarul va achita Locatorului plata de chirie pentru încă o zi suplimentară duratei de posesie şi folosire efectivă a autoturismului cu titlu de despăgubire pentru rezervarea şi indisponibilizarea autoturismului.

7.4. Durata Contractului poate fi prelungită pe noi perioade de timp, numai prin acordul scris al părţilor, prin act adiţional la prezentul Contract.

7.5. Întîrzierea în returnarea autoturismului de către Locatar, atrage răspunderea contractuală. În caz de întîrziere cu mai mult de 3 ore faţă de timpul stabilit (atunci cînd întîrzierea nu este anunţată telefonic) Locatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa imediat organele de poliţie pentru răpirea mijlocului de transport.

VIII. PLATA DE CHIRIE

8.1. Părţile au ajuns la înţelegerea de a fixa chiria pentru o zi (24 ore) în suma indicată în Anexa nr.1.

8.2. Toate plăţile prevăzute în prezentul contract vor fi efectuate în lei moldoveneşti (MDL) la cursul oficial de schimb valutar al Băncii Naţionale a Republicii Moldova din ziua efectuării plăţii.

8.3. Suma înscrisă în contract ca preţ de chirie nu include valoarea unor posibile avarieri ale autoturismului produse pe durata închirierii sau eventuale amenzi, taxe şi penalităţi.

8.4. Mentenanţa şi asigurarea de răspundere civilă auto a autoturismului sînt incluse în preţul de chirie. Combustibilul nu este inclus în preţ. Autoturismul va fi livrat cu rezervorul plin Locatarului, care, în schimb, va fi obligat sa returneze autoturismul tot cu rezervorul plin. Pentru combustibilul lipsă în momentul livrării autoturismului, se va plăti 1 (unu) Euro/litru.

8.5. Locatarul datorează preţul pentru ziua de închiriere, în cuantumul convenit chiar dacă nu foloseşte autoturismul închiriat din motive neimputabile Locatorului. În cazul imposibilităţii parţiale sau totale a exploatării autoturismului aflat în chiria Locatarului pe perioada acţiunii factorilor meteo-climaterici sau naturali extremi (subpct.6.2.12.), recalcularea şi restituirea plaţii de chirie a autoturismului nu se efectuează.

8.6. În cazul în care autoturismul este returnat fără a fi curăţat ori prezintă urme de murdărie a interiorului, se va percepe o taxa suplimentară de 10 (zece) Euro.

8.7.  Locatorul are dreptul de a rezilia prezentul Cntract în orice moment, inclusiv şi pînă la expirarea termenului acestuia, în caz de admitere a neexecutării esenţiale a obligaţiilor contractuale de către Locatar. În acest caz, la respectarea de către Locator a tuturor termenilor si condiţiilor prezentului Contract, întreaga sumă a plăţii de chirie nu se va restitui Locatarului.

IX. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR. FORŢA MAJORĂ

9.1. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a prevederilor prezentului Contract, partea în culpă va repara celeilalte părţi prejudiciile cauzate. 

9.2. Locatarul poartă răspundere deplină pentru toate prejudiciile cauzate autoturismului, precum şi vieţii şi sănătăţii  persoanelor din vehicul şi bunurilor lor, inclusiv bunurilor Locatarului sau terţelor persoane, în procesul posesiei și folosinţei temporare, păstrării şi exploatării de către Locatar a autoturismului, indiferent dacă s-au produs din vina Locatarului sau a terţelor persoane, cărora Locatarul le-a transmis folosinţa autoturismului. De asemenea, Locatarul poartă răspundere deplină pentru nerespectarea procedurii de anunţarea a organelor de poliţie, pompierilor şi celorlalte organe şi autorităţi competente pentru cazuri de accident, răpire, furt, incendiu sau orice alt caz de prejudiciere.

9.3. Locatarul poartă răspundere completă pentru viața și sănătatea sa, cît și a persoanelor terțe aflate în autoturism sau în afara acestuia, în caz de accident. Pe durata contractului de locaţiune, Locatarul va fi considerat unicul posesor al autoturismului, avînd obligaţia să repare prejudiciul cauzat de izvorul de pericol sporit. Locatarul este unicul responsabil de recuperarea prejudiciilor cauzate persoanelor păgubite în urma accidentelor rutiere cu implicarea autoturismului integral sau în partea neacoperită de despăgubirea de asigurare (uzura pieselor de schimb, diminuarea valorii de piaţă a bunurilor deteriorate, prejudicii morale, cheltuieli de judecată, de expertiză, de executare ş.a.).

9.4. Pentru ca pagubele produse în urma unui accident rutier să poată fi recuperate din contul despăgubirii de asigurare, este obligatorie declararea acestora de către Locatar/conducătorul autovehiculului organelor de poliţie din raza localităţii în care s-a produs evenimentul, urmînd ca în caz contrar contravaloarea pagubelor să fie suportată integral de către Locatar/conducătorul autovehiculului.

9.5. În cazul în care autoturismul a fost condus sub influenţa alcoolului şi/sau a drogurilor ori altor substanţe stupefiante, răspunderea privind recuperarea materială a pagubelor aparţine în totalitate Locatarului/conducătorului autoturismului.

9.6. În cazul deteriorării şi/sau avarierii autoturismului în circumstanţele stipulate la pct.pct.4.4.-4.5. ale prezentului Contract Locatarul va suporta toate prejudiciile cauzate Locatorului. 

9.7. Locatarul poartă răspundere pentru calitatea carburanţilor utilizaţi la alimentarea autoturismului. În cazul apariției defecțiunilor tehnice cauzate sistemului de alimentare din motivul utilizării combustibilului necalitativ, Locatarul va suporta toate cheltuielile de reparţie a autoturismului. 

9.8. În cazul în care Locatarul va fi în întîrziere la returnarea autoturismului, acesta este obligat, pe lîngă restituirea vehiculului, să achite Locatorului o penalitate în mărime de 10 (zece) Euro pentru prima oră de întârziere şi 5 (cinci) Euro pentru fiecare oră suplimentară de întîrziere.

9.9. În cazul în care termenul de returnare a autoturismului va depăşi 3 ore, în lipsa unei comunicări telefonice din partea Locatarului despre cauzele şi circumstanţele întîrzierii, Locatorul este în drept să sesizeze organele de poliţie pentru declararea răpirii autoturismului (cu prezentarea tuturor datelor necesare despre Locatar). În cazul în care vor fi aplicate prevederile prezentului punct, Locatarul la momentul returnării benevole a autoturismului va achita Locatorului 300 (trei sute) % din plata de chirie pentru fiecare zi de întîrziere, în calitate de penalitate punitivă. 

9.10. Pentru fiecare caz de depăşire de către Locatar/conducătorul autoturismului a vitezei-limită regulamentare de circulaţie pe drumurile publice cu mai de 20 km/oră, fixată de organele de poliţie în modul stabilit sau de dispozitivele instalate la bordul autoturismului, Locatarul este obligat la achitarea amenzilor aplicate de organele de resort şi a unei penalităţi punitive în beneficiul Locatorului în sumă de 20 (douăzeci) Euro.

9.11. Dacă urmare a exploatării autoturismului de către Locatar şi din cupla acestuia s-au constatat defecţiuni ale autoturismului care urmează a fi remediate în staţia de deservire auto, indisponibilizarea vehicului şi imposibilitatea utilizării acestuia în continuare, Locatarul va fi obligat la achitarea în favoarea Locatorului a unei penalităţi punitive în cuantum de 70 (şaptezeci) % din mărimea chiriei pe o zi pentru întreaga perioadă de aflarea vehiculului în service. 

9.12. În cazul pierderii, furtului deteriorării sau distrugerii autoturismului, accesoriilor (inclusiv cheilor), echipamentelor sau documentelor acestuia, Locatarul pierde dreptul de a solicita restituirea cauţiunii în partea necesară recuperării acestor prejudicii. În cazul în care cauţiunea nu a fost achitată de către Locatar la momentul semnării prezentului Contract, Locatorul este în drept să solicite achitarea acesteia după producerea evenimentelor menţionate. Lista plăţilor pentru remedierea prejudiciilor cauzate autoturismului şi restabilirea elementelor, accesoriilor, pieselor şi părţilor acestuia sînt specificate în Anexa nr.2 la prezentul Contract. 

9.13. În caz de deteriorare a anvelopelor (inclusiv celei de rezervă), Locatarul este responsabil pentru repararea sau înlocuirea acestora.

9.14. Distrugerea sau deteriorarea autoturismului, în cazurile care nu depind de voinţa Locatarului, dare care puteau fi evitate în condiţiile unei diligenţe adecvate a Locatarului, nu exonerează şi nu reduc răspunderea acestuia în corespundere cu clauzele prezentului Contract.

9.15. Locatarul este responsabil în totalitate pentru încălcarea regulilor de circulație, incluzînd și amenzile contravenţionale, taxele de parcare sau alte plăţi legate de exploatarea autoturismului.

9.16. În vederea evitării unor situaţii conflictuale, părţile pot hotărî, de comun acord, termenul sau modalităţile de executare a obligaţiilor conform prezentului Contract.

9.17. Forţa majoră şi cazul fortuit înlătură răspunderea părţilor în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, cu condiţia că evenimentul să fie notificat de partea care îl invocă celeilalte părţi, în termen de 1 (una) zi de la producerea lui, şi partea care îl invocă să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Pe perioada existenţei cazului fortuit sau a forţei majore derularea contractului se suspendă urmînd apoi a se continua după încetarea acestuia. După încetarea cazului fortuit sau a forţei majore, dacă termenul contractului nu poate fi  respectat, sau dacă valoarea prestaţiilor se modifică datorită acestui eveniment, părţile vor încheia un Act aditional la prezentul Contract, scris şi semnat, prin care vor renegocia termenii Contractului. 

X. REGIMUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Prin efectul semnării prezentului Contract Locatarul este notificat despre accesarea, acumularea, prelucrarea, stocarea şi utilizarea de către Locatar a datelor cu caracter personal ce se conţin în actul de identitate al Locatarului, precum şi alte date care îl privesc din toate sursele deschise licite posibile, necesare pentru asigurarea executării Contractului (la care subiectul datelor cu caracter personal este parte) sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii Contractului, la cererea (inclusiv verbală) a acestuia.

10.2. Locatorul poate echipa autoturismul cu emiţătoare GPS în vederea asigurării posibilităţii de supraveghere a locului de aflare (inclusiv pentru depistarea locului de aflare a autoturismului răpit sau abandonat) şi modului de exploatare a autoturismului. Locatarul declară că este informat despre faptul echipării autoturismului cu emiţătoare GPS şi scopul acestei măsuri, precum şi este de acord cu faptul că acest fapt nu îi aduce limitări dreptului la protecţia vieţii private sau altor drepturi şi interse protejate de lege.

XI. LITIGII ŞI NOTIFICĂRI

11.1. Litigiile izvorîte din încheierea, executarea modificarea, încetarea şi  interpretarea  clauzelor  prezentului  Contract  se  rezolvă  pe  cale amiabilă sau de către instanţele judecătoreşti competente.  Părţile au ajuns la acordul de a soluţiona toate neînţelegerile apărute în legătură cu executarea prezentului Contract pe calea negocierilor în timp de 5 (cinci) zile calendaristice din momentul primirii pretenţiei scrise.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de către instanţa de judecată competentă. Părţile contractante convin şi stabilesc expres, în corespundere cu prevederile art.39 alin.(11) al Codului de procedură civilă al RM, că locul executării prezentului contract este la sediul Locatorului (mun.Chişinău), iar acţiunea născută din prezentul Contract va fi intentată la sediul central al Judecătoriei Chişinău.

11.3. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul Contract.

11.4. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare. Dacă confirmarea se transmite prin telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare decît în măsura în care acestea sînt confirmate şi în una din modalităţile descrise mai sus.

XII. DISPOZIŢII FINALE

12.1. Prezentul Contract încetează în următoarele împrejurări:

  1. la expirarea duratei Contractului de locaţiune, dacă părţile nu hotărăsc prelungirea acestuia;
  2. prin acordul de voinţă al părţilor, înainte de termen;
  3. prin reziliere de către oricare din părţi în cazul în care cealaltă parte nu îşi respectă culpabil obligaţiile asumate. Rezilierea operează în condiţiile legii;
  4. pieirea autoturismului, în condiţiile legii.

În toate cazurile de încetare a Contractului, Locatarul are obligaţia să achite toate sumele datorate Locatorului pînă la data încetarii locaţiunii.

12.2. Locatarul declară că anterior semnării prezentului Contract a luat cunoştinţă cu textul integral al contractului şi a anexelor sale, pe care le-a înţeles şi le-a acceptat, exprimînd un consimţămînt informat şi valabil cu privire la toate prevederile Contractului.

12.3. Prezentul Contract se completează cu prevederile legale în vigoare şi împreună cu anexele sale, care fac parte întegrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlatură orice înţelegere verbală anterioară sau ulterioară încheierii lui. În cazul în care părţile îşi încalcă obligatiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

12.4. Prezentul Contract poate fi modificat de către părţile contractante doar prin încheierea acordurilor adiţionale, care vor fi părţi integrante ale acestuia.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!